Disclaimer/ Friskrivning
  Bolaget är ej ansvarig för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan
  uppstå genom tjänsternas användning, genom att tjänst ej kan användas
  eller till följd av fel eller brister i den information, assistans eller rådgivning
  som tillhandahålles. Bolagets ansvar kan under inga omständigheter bli
  större än det belopp som beställaren erlagt för tjänstens nyttjande.

  Bolagets online jurister besvarar inkomna frågeställningar som de upp -
  fattas och kan tillföljd av den begränsning kommunikation som följer av
  rådgivning via e-mail, ej ansvara för någon form av skada eller förlust som
  kan uppstå som en direkt eller indirekt följd av nämnda rådgivning,
  assistans eller beställda dokument.

  Material som publiceras på denna hemsida är endast avsett  som allmänn
  information och utgör ej någon faktisk rådgivning. Det kan förekomma att
  innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Inga åtgärder eller
  beslut bör baseras på enbart information tillgänglig  denna hemsida i
  avsaknad av juridisk eller annan lämplig rådgivning. Bolaget ansvarar inte
  och har inga förpliktelser för material på annan hemsida med länk till eller
  från denna hemsida.


  Priser, kostnader etc.
  Samtliga priser och kostnader som anges på denna hemsida är noterade i
  svenska kronor och exklusive mervärdeskatt (moms) om inte annat särskilt
  anges.


  Copyright (©) 2006 AddCorp KB
  AddCorp KB reserverar alla rättigheter till innehållet på denna hemsida.
  Reproduktion, distribution och annat tillhanda hållande  eller förfogande
  över material på hemsidan, är inte tillåtet utan bolagets medgivande.Copyright 2006 AddCorp KB
AddCorp
Adding value